C.E.D. Advokater
  Vestergade 13
  3200 Helsinge

  Tlf.: 48 79 44 88
  Fax: 48 79 44 31
  advo@advohelsinge.dk

  Filialkontor:
  A. R. Friisvej 9
  3100 Hornbæk

Forretningsbetingelser

CED advokater drives fra kontoret på Vestergade 3, 3200 af Jeannette Eilertsen CVR 31811020.

Advokaten har tegnet forsikring i henhold til regler fastsat af advokatsamfundet. Forsikringerne er tegnet i selskabet HDI Gerling under henholdsvis police nummer VAS 1300715 (TC) og VAS1300713 (JE)

CED Advokater er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

CED Advokater er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, Hvidvaskloven”, hvorfor vi skal fremskaffe oplysninger i henhold til denne lov fra vore klienter.

Advokaten er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet.

Al bistand ydes i henhold til dansk lovgivning og i henhold til de advokatetiske regler, som er udarbejdet af Advokatrådet.

Oplysninger om Advokatsamfundet kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk. Klager over advokaters salær og/eller adfærd kan indbringes for Advokatnævnet.

Oplysninger om Advokatnævnet kan findes på Advokatnævnets hjemmeside, www.advokatnaevnet.dk

Salær fastsættes efter parametre oplyst under punktet priser på denne hjemmeside.

Alle klientmidler forvaltes i henhold til Advokatsamfundets regler om behandling af klientmidler og bliver indsat på klientkonto.

Dokumenter opbevares i 5 år fra fakturadato, hvorefter de makuleres.

Enhver tvist mellem klient og CED Advokater skal løses i overensstemmelse med dansk ret og kan udelukkende indbringes for danske domstole.

 

C.E.D. Advokater • Vestergade 13 • 3200 Helsinge • Tlf.: 48 79 44 88 • Fax: 48 79 44 31 • Email: advo@advohelsinge.dk